Informatie, jaarrekening en formulier publicatieplicht ANBI Stichting Supersoof:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen

NAW-gegevens:
Stichting Super Soof!
Keern 142
1625 NK Hoorn

Bestuur:
Mw. A(strid) A.M. van der Sluis, voorzitster.
D(o) J. Sierkstra, penningmeester
B(arry) A. Redeker, bestuurslid

Bancaire gegevens:
bankrekening: 59.62.21.614
IBAN            : NL28ABNA0596221614
BIC               : ABNANL2A

Diverse nummers:
KvK-nummer: 56189826
RSIN             : 852012731

Contactgegevens:
D.J. Sierkstra, penningmeester
telefoon: 0229-270815  fax: 0229-213376
buros@quicknet.nl
www.supersoof.nl

Doel stichting:
Een bijdrage te leveren aan (ouders/verzorgers van) jeugdige
kankerpatiëntjes, ter bestrijding van de kosten van en samenhangend
met de behandeling in binnen- en buitenland van die kankerpatiëntjes,
voor zover deze kosten niet worden gedekt door de ziektekostenverzekeraar en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

oprichtingsdatum:
4 oktober 2012 voor notaris mr. E.E. von Wolzogen Kühr te Hoorn

ANBI-status:
Is toegekend door de belastingdienst op 23 januari 2013.

Beleidsplan Stichting Supersoof:

Doel stichting conform statuten:
Een bijdrage te leveren aan (ouders/verzorgers van) jeugdige kankerpatiëntjes, ter bestrijding van de kosten van en samenhangend met de behandeling in binnen- en buitenland van die kankerpatiëntjes, voor zover deze kosten niet worden gedekt door de ziektekosten-verzekeraar en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Toelichting:
Ieder jaar worden tussen de 20 en 30 kinderen geconfronteerd met de kankerdiagnose “neuroblastoom”. Een kankervorm met een helaas lage kans op overleving. Ongeveer 20% van de kinderen haalt na een agressieve, intensieve behandeling de streep. Om volledig schoon te zijn en ook te blijven volgt hierna nog een ongeveer 6 maanden durende behandeling in Philadelphia, Amerika. Deze behandeling is alleen toegankelijk na een succesvolle behandeling in Nederland en na een positief advies van de behandelend specialisten. De kosten voor de behandeling bedragen rond de €  600.000,00 per kind, terwijl de reis- en verblijfskosten voor kind + ouders ook nog eens tussen de €  70.000,00 en €  100.000,00 bedragen, mede afhankelijk van de duur van de behandeling. De kosten zijn een groot probleem. Als de ziektekostenverzekeraars al bereid zijn de behandeling te vergoeden blijft de post reis- en verblijfkosten vaak een onoverkomelijk probleem voor de ouders. De stichting ondersteunt de ouders door het toekennen van een bijdrage in die kosten.

Beleid stichting:
De stichting is niet zelf actief in de fondsenwerving, maar adviseert, kanaliseert en ondersteunt acties van ouders, particulieren, scholen en bedrijven bij het verzamelen van fondsen. Alle middelen worden volledig aangewend voor de doelstelling waarvoor zij zijn bijeengebracht. Toekenning vindt plaats op verzoek van ouders/verzorgers onder overlegging van betaalbewijzen van de gemaakte kosten. De stichting zelf genereert geen kosten zodat alle bijeengebracht fondsen volledig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor zij bijeen zijn gebracht. Behoudens beperkte verschillen in tijd van ontvangst en uitgave van fondsen is het beleid erop gericht alle ontvangen middelen direct aan te wenden. Vermogensvorming bij de stichting vindt niet plaats.De stichting heeft geen personeel in dienst, het bestuur is onbezoldigd en draagt haar eigen kosten. Dit vormt een extra garantie dat alle bijeengebrachte middelen ook daadwerkelijk
worden aangewend voor het doel waarvoor deze bijeen zijn gebracht.

Toelichting:
De diagnose en behandeling van deze kankervorm hebben een enorme impact op zo’n gezin, de directe omgeving (scholen, vriendengroepen, familie en leefgemeenschap). Zodra Amerika
gaat spelen wil iedereen op zijn/haar eigen manier meehelpen. Maar hoe pak je zo iets aan. De stichting is een buffer naar de media, helpt scholen en verenigingen acties op touw te zetten, zorgt voor publicatie van acties en ondersteunt mediacover en stelt haar rekening beschikbaar voor donaties en zorgt dat de fondsen worden aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bijeengebracht.

Administratie en beheer:
De stichting verzorgt de volledige boekhouding van de ontvangsten en uitgaven en publiceert haar jaarrekening. Alle relevante gegevens worden via de website www.superoof.nl openbaar gemaakt.
De stichting maakt gebruik van een bankrekening bij een Nederlandse bank en stort tijdelijke
liquiditeitsoverschotten op een spaarrekening bij diezelfde bank.

Jaarverslag 2012:

Inhoudsopgave:
1 Rapport
1.1 Bericht van het bestuur blz. 3
1.2 samenvatting financiële verantwoording blz. 4
1.3 financiële positie blz. 4
1.4 fiscale positie blz. 4
2 Bijlagen
2.1 Vermogensopstelling per 31/12/2012 blz. 5
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2012 blz. 6

1.1 Bericht van het bestuur

De reden om de stichting op te richten is feitelijk heel droevig. De ouders van Sofie hadden al het verpletterende bericht gekregen dat hun dochter een vorm van kanker had, neuroblastoom, waarvan het behandelingstraject zeer moeilijk zou zijn. Maar tijdens de behandeling kwam er nog meer slecht nieuws. Om de kans van slagen te optimaliseren zou een behandeling in Amerika noodzakelijk worden en de daaraan verbonden kosten zouden zelf moeten worden gedragen. Een bijna onmogelijke opgave voor deze ouders en alle ouders met een kindje dat aan deze verschrikkelijke ziekte lijdt.
De stichting Supersoof! is om die reden opgericht. Geld bij elkaar rapen om ouders van deze kinderen te helpen. Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven. De heemskerkse gemeenschapszin en veel steunbetuigingen vanuit geheel Nederland, van particulieren, bedrijven, scholen en vele andere onverwachte hoeken hebben ervoor gezorgd dat niet alleen Sofie maar ook andere kindjes naar Amerika kunnen gaan voor de noodzakelijke behandeling. Dit zal nodig zijn tot de behandeling ook in Nederland kan worden toegepast. Ook bij de ziektekostenverzekeraars is een knop omgegaan. De medische behandeling wordt
vergoed. Hiervoor hebben de behandelend specialisten zich ingezet. Eind 2012 was er meer dan € 230.000,00 op de bankrekening van de stichting ontvangen, terwijl nog een aantal acties gaande is. Het bestuur heeft al cheques en meldingen van opbrengsten van acties mogen ontvangen waaruit duidelijk wordt dat de kwart miljoen zal worden gehaald. En daarmee kan wellicht voor een aantal kindjes de tijd worden overbrugd tot de behandeling in Nederland een feit zal zijn.
Het bestuur bedankt een ieder en in het bijzonder alle schoolkinderen, die dit resultaat hebben helpen realiseren. Wij spreken de hoop uit dat de stichting door de ontwikkelingen op medisch gebied overbodig wordt. Hoe eerder hoe beter.

Hoorn, 30 januari 2013

Het Bestuur:
Astrid van der Sluis (voorzitster)
Do Sierkstra (penningmeester)
Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel.
Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen. De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

Reserves 1 januari           0
Wijziging in reserves 131.000
Reserves 31 december 131.000
Lopende toezeggingen 100.000
Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen  131.000

Uitgaven eigen kosten organisatie           0
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen 100.000
Totaal aan uitgaven/toezeggingen 100.000
Inkomsten lopend jaar 231.000
Overschot  131.000

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen. De financiële positie is door een bijzonder positief verlopen actie goed.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.
Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De aanvraag voor de
ANBI-status was in 2012 nog in behandeling. Begin 2013 heeft de fiscus de ANBI-status
toegekend.

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2012

Activa

31-12-2012
Liquide middelen
Spaarrekening € 228.000,00
Bankrekening € 2.843,05
Totaal activa  € 230.843,05                             

31-12-2011
Liquide middelen
Spaarrekening € 0,00
Bankrekening € 0,00
Totaal activa € 0,00

Passiva

31-12-2012
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting € 130.843,05
Toegezegde ondersteuningsbijdragen € 100.000,00
Totaal passiva € 230.843,05

31-12-2011
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting € 0,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen € 0,00
Totaal passiva € 0,00

2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2012

Inkomsten:
Donaties particulieren €  77.173,96
Donaties bedrijven €  40.127,12
Donaties/acties scholen €  19.104,01
Donaties instellingen €    4.603,00
Sponsoracties €  90.295,89

Totaal van de inkomsten   € 231.303,98       100%

Uitgaven:

Uitgaven organisatie
Oprichtingskosten e.d. € 459,68
Bancaire kosten € 1,25
Som uitgaven organisatie € 460,93      0,2% (van inkomsten)

Uitgaven/toezeggingen patiëntjes:

Toezegging 1e patiëntje € 100.000,00
Toezegging 2e patiëntje € P.M
Vrijval eerdere toezeggingen € 0,00
Som uitgaven/toezeggingen € 100.000,00      43,2% (van inkomsten)

Totaal van de uitgaven /toezeggingen € 100.460,93     43,4% (van inkomsten)

Voorlopig overschot € 130.843,05     56,6% (van inkomsten)

Jaarverslag 2013:

1.1 Bericht van het bestuur

Het jaar 2013 was een jaar van vallen en opstaan, van verdriet en geluk en weer een jaar waarin een grote groep kinderen de diagnose “neuroblastoom” kregen. Het lijkt niet op te houden. Voor enkele van die kinderen is al een beroep gedaan op de stichting, waarbij in principe hulp is toegezegd zodra Amerika definitief gaat spelen en er onvoldoende middelen zijn om zelf de kosten te dragen.

Ronduit jammer is het dat de behandeling, ondanks eerdere berichten, nog steeds niet in Nederland zelf mogelijk is. Zonder een beschuldigende vinger naar een of enkele van betrokken partijen op te heffen willen wij als bestuur alle betrokkenen oproepen te komen tot behandeling in Nederland. Want waarom die kinderen naast die afschuwelijke ziekte ook nog eens opzadelen met de Amerika-reis en de betrokken ouders extreem te belasten op financieel gebied.

Sofie, startpatiëntje van de stichting, is naar Amerika gegaan en heeft daar het gehele behandeltraject met goed gevolg doorlopen. Zij is gezond naar Nederland teruggekomen en is nu weer gelukkig een normaal kind dat met haar vriendjes en vriendinnetjes leeft alsof er niets gebeurd is. Voor andere ondersteunde kinderen kunnen we dat helaas niet altijd zeggen.

Mede door de brede steun van een groot publiek waren er voldoende middelen om in 2013 de gevraagde hulp te bieden en er is nog genoeg over om nog meer kinderen met hun ouders te ondersteunen.

Naast de directe ondersteuning heeft de stichting bijgedragen aan volgende stichtingen met een ANBI-status:

Kika-bouw (bouw nieuwe centrum voor behandeling kinderkanker), Kanjerketting (zorgen voor de kettingen die alle behandelingen zichtbaar maken die de kinderen moeten ondergaan), stichting KUBA (voor de opvang en begeleiding van kinderen/ouders in Amerika), stichting TIK (theatervoorstellingen voor de kinderen op de oncologie-afdelingen) en Cliniclowns (welbekend van de rode neuzen)

Hoorn, 5 april 2014

Het Bestuur:
Astrid van der Sluis (voorzitster)
Do Sierkstra (penningmeester)
Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.
De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2013 2012
Reserves 1 januari 131.000            0
Wijziging in reserves   12.000 -/- 131.000
Reserves 31 december 119.000 131.000
Lopende toezeggingen   36.000 100.000
Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen 119.000 131.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0
Bekostigd uit oude toezeggingen   99.000
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen 164.000 100.000
Saldo aan uitgaven/toezeggingen   65.000 100.000
Inkomsten lopend jaar   53.000 231.000
Tekort (2013) en overschot (2012)  (12.000) 131.000

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen. De financiële positie is door een bijzonder positief verlopen actie goed.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2013
Activa 31-12-2013 31-12- 2012
Liquide middelen
Spaarrekening 154.000,00 228.000,00
Bankrekening 567,45 154.567,45 2.843,05 230.843,05
Totaal activa 154.567,45 230.843,05
Passiva    
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting 118.595,43 130.843,05
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   35.972,02 154.567,45 100.000,00 230.843,05
Totaal passiva 154.567,45 230.843,05
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2013
2013
Inkomsten
Donaties particulieren   10.801,30
Donaties bedrijven     5.923,36
Donaties/acties scholen   15.693,35
Donaties instellingen        535,00
Sponsoracties   19.909,40
Totaal van de bijdrage-inkomsten 52.862,41   100%
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten. 0,00
Bancaire kosten en rente-inkomsten 347,33
Som eigen inkomsten organisatie 347,33   0,7% (van inkomsten)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes 91.485,34
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen 38.000,00
129.485,34
Verhoging toezeggingen 35.000,00
164.485,34
Bekostigd uit eerdere toezeggingen 99.027,98
Som uitgaven/toezeggingen 65.457,36 123,9% (van inkomsten)
Totaal van de uitgaven/toezeggingen 65.110,03 123,2% (van inkomsten)
Ten laste van de reserves 12.247,62 23,2% (van inkomsten)

Jaarverslag 2014:

Inhoudsopgave          

1 Rapport

1.1 Bericht van het bestuur
1.2 samenvatting financiële verantwoording
1.3 financiële positie
1.4 fiscale positie

2 Bijlagen

2.1 Vermogensopstelling per 31/12/2014
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2014

1.1 Bericht van het bestuur

In 2014 is de fondsenwerving volledig gestaakt. De veranderingen in de gezondheidszorg, de oprichting van een zeer gespecialiseerde instelling voor de behandeling van kinderen met kanker, de Maxima-kliniek, en een steeds grotere kostenbewustwording moeten er toch toe leiden dat de behandeling, welke nog steeds in Amerika plaatsvindt, naar Nederland gaat komen. Tot dat moment zijn er voldoende middelen om kinderen en hun ouders zo nodig te ondersteunen.

Naast de directe ondersteuning heeft de stichting bijgedragen aan volgende stichting met een ANBI-status.

Kanjerketting (zorgen voor de kettingen die alle behandelingen zichtbaar maken die de kinderen moeten ondergaan)

Nieuwe toezeggingen zijn gedaan voor kinderen die in het voortraject voor behandeling in Amerika zitten. De toezeggingen worden effectief als de behandeling in Amerika is gestart en de eigen middelen voor dekking van de kosten tekort schieten.

Hoorn, 30 maart 2015

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

Do Sierkstra (penningmeester)

Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2014 2013
Reserves 1 januari 129.000 131.000
Wijziging in reserves   38.000   12.000
Reserves 31 december   91.000 119.000
Lopende toezeggingen   61.000   36.000
Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen   91.000 119.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0
Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen  (10.000)   99.000
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen   40.000 164.000
Saldo aan uitgaven/toezeggingen   30.000   65.000
Inkomsten lopend jaar     2.000   53.000
Tekort  (28.000)  (12.000)

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2. Jaaroverzicht

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2014
Activa 31-12-2014 31-12-2013
Liquide middelen
Spaarrekening 151.000,00 154.000,00
Bankrekening        962,00 151.962,00       567,45 154.567,45
Totaal activa 151.962,00 154.567,45
Passiva    
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting   90.990,00 118.595,43
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   60.972,00   35.972,02 154.567,45
Totaal passiva 151.962,00 154.567,45
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2014

 

Inkomsten
Donaties particulieren          0,00
Donaties bedrijven          0,00
Donaties/acties scholen          0,00
Donaties instellingen          0,00
Sponsoracties          0,00
Totaal van de bijdrage-inkomsten
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten.          0,00
Bancaire kosten en rente-inkomsten   2.395,00
Som eigen inkomsten organisatie   2.395,00   2.395,00   8,0% (van uitgaven)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes   2.500,00
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen   2.500,00
  5.000,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen 35.000,00
Vrijval uit eerdere toezeggingen 10.000,00
Som uitgaven/toezeggingen 30.000,00
Totaal van de uitgaven/toezeggingen 30.000,00 100%
Ten laste van de reserves 27.605,00 92% (van uitgaven)

Jaarverslag 2015:

1.1 Bericht van het bestuur

Nadat in 2014 de fondsenwerving volledig is gestaakt wordt ondersteuning geboden waar financiële problemen (kunnen) ontstaan. In eerste instantie wordt daarbij uitgegaan van voorwaardelijke toezeggingen. Indien de eigen middelen en/of fondsenwerving voor kinderen ontoereikend blijken te zijn, dan zal Supersoof ondersteunen.

In de praktijk blijkt gelukkig nog steeds dat fondsenwerving voor betreffende kinderen goed gaat. Het blijft jammer dat het nodig is, terwijl een behandeling in Nederland de aangewezen weg is. Het ziet er nu echt naar uit dat de behandeling in 2016 naar Nederland komt.

Naast de directe ondersteuning heeft de stichting bijgedragen aan volgende stichting met een ANBI-status: Maxima kinderziekenhuis

Nieuwe toezeggingen zijn gedaan voor kinderen die in het voortraject voor behandeling in Amerika zitten. De toezeggingen worden effectief als de behandeling in Amerika is gestart en de eigen middelen voor dekking van de kosten tekort schieten. Het blijkt in de praktijk dat de eigen fondsverwerving voor betrokken kinderen op dit moment toereikend is.

Hoorn, 25 januari 2016

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

Do Sierkstra (penningmeester)

Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording 

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2015 2014 2013
Reserves 1 januari   91.000 129.000 131.000
Wijziging in reserves   22.000   38.000   12.000
Reserves 31 december 113.000   91.000 119.000
Lopende toezeggingen   35.000   61.000   36.000
Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen 113.000   91.000 119.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0            0
Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen   85.972  (10.000)   99.000
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen   65.000   40.000 164.000
Saldo aan uitgaven/toezeggingen   21.000   30.000   65.000
Inkomsten lopend jaar     1.000     2.000   53.000
Overschot//tekort   22.000  (28.000)  (12.000)

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2.0 Jaaroverzicht

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2015
Activa 31-12-2015 31-12-2014
Liquide middelen
Spaarrekening 148.000,00 151.000,00
Bankrekening        212,00 148.212,00        962,00 151.962,00
Totaal activa 148.212,00 151.962,00
Passiva
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting 113.212,00   90.990,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   35.000,00 148.212,00   60.972,00
Totaal passiva 148.212,00 151.962,00
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2015
2015
Inkomsten
Donaties particulieren          0,00
Donaties bedrijven          0,00
Donaties/acties scholen          0,00
Donaties instellingen          0,00
Sponsoracties          0,00
Totaal van de bijdrage-inkomsten          0,00
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten.          0,00
Bancaire kosten en rente-inkomsten   1.250,00
Som eigen inkomsten organisatie   1.250,00   1.250,00   6,0% (van uitgaven)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes          0,00
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen   5.000,00
  5.000,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen 60.000,00
Vrijval uit eerdere toezeggingen 85.972,00
Som uitgaven/toezeggingen 20.972,00
Totaal van de uitgaven/toezeggingen 20.972,00 100%
Ten gunste van de reserves 22.222,00 106% (van uitgaven)

Jaarverslag 2016:

Inhoudsopgave                                                          

1 Rapport

1.1 Bericht van het bestuur blz. 3
1.2 samenvatting financiële verantwoording blz. 4
1.3 financiële positie blz. 4
1.4 fiscale positie blz. 4

2 Bijlagen

2.1 Vermogensopstelling per 31/12/2016 blz. 5
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2016 blz. 6

1.1 Bericht van het bestuur

In 2016 is de in 2015 gevolgde lijn voortgezet. Dus nadat in 2014 de fondsenwerving volledig is gestaakt wordt ondersteuning geboden waar financiële problemen (kunnen) ontstaan. In eerste instantie wordt daarbij uitgegaan van voorwaardelijke toezeggingen. Indien de eigen middelen en/of fondsenwerving voor kinderen ontoereikend blijken te zijn, dan zal Supersoof ondersteunen.

In de praktijk blijkt gelukkig nog steeds dat fondsenwerving voor betreffende kinderen goed gaat. Daarbij wordt steeds minder vaak een verzoek gedaan om buitenlandbehandelingen te ondersteunen.

In 2016 heeft dit als gevolg gehad dat er slechts een stichting met een ANBI-status daadwerkelijk een bijdrage heeft ontvangen. Helaas is een toezegging komen te vervallen door het voortijdig overlijden van het kindje.

Nieuwe toezeggingen zijn niet gedaan.

Hoorn, februari 2017

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

Do Sierkstra (penningmeester)

Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording 

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2016 2015 2014
Reserves 1 januari 113.000   91.000 129.000
Wijziging in reserves     9.000   22.000   38.000
Reserves 31 december 122.000 113.000   91.000
Lopende toezeggingen   25.000   35.000   61.000
Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen 122.000 113.000   91.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0            0
Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen   10.000   86.000  (10.000)
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen     2.000   65.000   40.000
Saldo aan uitgaven/toezeggingen     8.000   21.000   30.000
Inkomsten lopend jaar     1.000     1.000     2.000
Overschot//tekort (…)     9.000   22.000  (28.000)

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de

aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2 Jaaroverzicht

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2016
Activa 31-12-2016 31-12-2015
Liquide middelen
Spaarrekening 146.000,00 148.000,00
Bankrekening        596,00 146.596,00        212,00 148.212,00
Totaal activa 146.596,00 148.212,00
Passiva
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting 121.596,00 113.212,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   25.000,00 146.596,00   35.000,00 148.212,00
148.000,00
Totaal passiva 146.596,00 148.212,00
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2016
2016
Inkomsten
Donaties particulieren          0,00
Donaties bedrijven          0,00
Donaties/acties scholen          0,00
Donaties instellingen          0,00
Sponsoracties          0,00
Totaal van de bijdrage-inkomsten          0,00
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten.          0,00
Bancaire kosten en rente-inkomsten      884,00
Som eigen inkomsten organisatie      884,00      884,00  10% (van inkomsten)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes          0,00
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen   2.500,00
  2.500,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen          0,00
Vrijval uit eerdere toezeggingen 10.000,00
Som uitgaven/toezeggingen   7.500,00
Totaal van de uitgaven/toezeggingen   7.500,00   90% (van inkomsten)
Ten gunste van de reserves   8.384,00 100% (van inkomsten)


Jaarverslag 2017:

Inhoudsopgave                                                          

1 Rapport

1.1 Bericht van het bestuur blz. 3
1.2 samenvatting financiële verantwoording blz. 4
1.3 financiële positie blz. 4
1.4 fiscale positie blz. 4

2 Bijlagen

2.1 Vermogensopstelling per 31/12/2017 blz. 5
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2017 blz. 6

1.1 Bericht van het bestuur

In 2017 is slechts zeer beperkt beroep gedaan op een bijdrage van de stichting. Op zich een positief teken. Behandeling van kinderen met kanker en vooral de financiering van deze behandelingen worden anders dan tot enkele jaren geleden opgevangen binnen de gezondheidszorg in Nederland.

In 2017 is slechts eenmaal een bijdrage verstrekt. Nieuwe toezeggingen zijn niet gedaan.

Voor ons als bestuur van de stichting is dit aanleiding komende periode te gebruiken om een andere lijn voor de bestemming van de toevertrouwde middelen uit te zetten

Hoorn, 29 januari 2018

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

Do Sierkstra (penningmeester)

Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2017 2016 2015 2014
Reserves 1 januari 121.400 113.000   91.000 129.000
Wijziging in reserves     2.400     9.000   22.000   38.000
Reserves 31 december 119.000 122.000 113.000   91.000
Lopende toezeggingen   25.000   25.000   35.000   61.000
Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen 119.000 122.000 113.000   91.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0            0            0
Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen            0   10.000   86.000  (10.000)
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen     2.500     2.000   65.000   40.000
Saldo aan uitgaven/toezeggingen     2.500     8.000   21.000   30.000
Inkomsten/uitgaven lopend jaar        (41)     1.000     1.000     2.000
Overschot//tekort (…)   (2.500)     9.000   22.000  (28.000)

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2 Jaaroverzicht

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2017
Activa 31-12-2017 31-12-2016
Liquide middelen
Spaarrekening 143.000,00 146.000,00
Bankrekening        989,00 143.989,00        530,00 146.530,00
Totaal activa 143.989,00 146.530,00
Passiva
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting 118.989,00 121.530,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   25.000,00 143.989,00   25.000,00 146.530,00
Totaal passiva 143.989,00 146.530,00
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2017
2017
Inkomsten
Donaties particulieren          0,00
Donaties bedrijven          0,00
Donaties/acties scholen          0,00
Donaties instellingen          0,00
Sponsoracties          0,00
Totaal van de bijdrage-inkomsten          0,00
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten.          0,00
Bancaire kosten en rente-inkomsten       (41,00)
Som eigen inkomsten/last organisatie      (41,00)        (41,00)      2% (van resultaat)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes   2.500,00
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen          0,00
  2.500,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen          0,00
Vrijval uit eerdere toezeggingen          0,00
Som uitgaven/toezeggingen   2.500,00
Totaal van de uitgaven/toezeggingen   2.500,00   98% (van resultaat)
Ten laste van de reserves   2.541,00 100% (van resultaat)

1 Rapport

1.1 Bericht van het bestuur blz. 3
1.2 samenvatting financiële verantwoording blz. 4
1.3 financiële positie blz. 4
1.4 fiscale positie blz. 4

2 Bijlagen

2.1 Vermogensopstelling per 31/12/2018 blz. 5
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2018 blz. 6

Jaarverslag 2018:

1.1 Bericht van het bestuur

In 2018 is slechts eenmaal een beperkt beroep gedaan op een bijdrage van de stichting, welke is gehonoreerd. Nieuwe toezeggingen zijn niet gedaan.

Hoewel wij als bestuur ons wel hebben bezig gehouden met het vinden van een goede bestemming voor de aan de stichting toevertrouwde middelen is dit nog niet gelukt. De invloed van politiek en zorgverzekeraars op medicijnkeuzes en kostenplafonds voor de behandeling van zeer zieke kinderen zijn voor ons belangrijke redenen om kritisch te zijn ten aanzien van de doelen waaraan het geld wordt uitgegeven. Wellicht zijn de gelden komende jaren hard nodig om enig tegenwicht te geven aan zo’n beleid.

Op dit moment wordt er in Nederland intensief onderzoek gedaan op het gebied van neuroblastoom en ondersteuning van dat onderzoek is wellicht effectiever en dus zinvoller dan het helpen oplossen van acute financiële problemen in geval er zich onverhoopt een beroep wordt gedaan op de stichting.

Hoorn, 31 mei 2019,

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

Do Sierkstra (penningmeester)

Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording 

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2018 2017 2016 2015 2014
Reserves 1 januari 119.000 121.400 113.000   91.000 129.000
Wijziging in reserves     3.000     2.400     9.000   22.000   38.000
Reserves 31 december 116.000 119.000 122.000 113.000   91.000
Lopende toezeggingen   25.000   25.000   25.000   35.000   61.000
Totaal beschikbaar voor bijdragen 141.000 144.000 147.000 148.000 152.000
Beschikbaar voor nieuwe bijdragen 116.000 119.000 122.000 113.000   91.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0            0            0            0
Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen            0            0   10.000   86.000  (10.000)
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen     2.500     2.500     2.000   65.000   40.000
Saldo aan uitgaven/toezeggingen     2.500     2.500     8.000   21.000   30.000
Inkomsten/uitgaven lopend jaar       (108)        (41)     1.000     1.000     2.000
Overschot//tekort (…)    (2.608)   (2.500)     9.000   22.000  (28.000)

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2 Jaaroverzicht

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2018
Activa   31-12-2017
Liquide middelen
Spaarrekening 141.000,00 143.000,00
Bankrekening        381,00 141.381,00        989,00 143.989,00
Totaal activa 141.381,00 143.989,00
Passiva    
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting 116.381,00 118.989,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   25.000,00 141.381,00   25.000,00 143.989,00
Totaal passiva 141.381,00 143.989,00

 

2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2018

 

2018
Inkomsten
Donaties particulieren          0,00
Donaties bedrijven          0,00
Donaties/acties scholen          0,00
Donaties instellingen          0,00
Sponsoracties          0,00
Totaal van de bijdrage-inkomsten          0,00
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten.          0,00
Bancaire kosten      108,00
Som eigen inkomsten/last organisatie      108,00       108,00      4% (van resultaat)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes   2.500,00
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen          0,00
  2.500,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen          0,00
Vrijval uit eerdere toezeggingen          0,00
Som uitgaven/toezeggingen   2.500,00
Totaal van de uitgaven/toezeggingen   2.500,00   96% (van resultaat)
Ten laste van de reserves   2.608,00 100% (van resultaat)

Jaarrekening 2019

1.1 Bericht van het bestuur

In 2019 is slechts eenmaal een beroep gedaan op een beperkte bijdrage van de stichting, welke is gehonoreerd. Nieuwe toezeggingen zijn niet gedaan.

Conform het in 2018 uitgesproken beleid is een bijdrage gedaan passend in het onderzoek op het gebied van neuroblastoom. Hierbij is een positieve melding op zijn plaats. De cheque voor deze bijdrage kon worden uitgereikt door Sofie, die “schoon” uit het behandelingstraject is gekomen.

Hoorn, ………… 2020,

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

Do Sierkstra (penningmeester)

Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2019 2018 2017 2016 2015
Reserves 1 januari 116.000 119.000 121.400 113.000   91.000
Wijziging in reserves   26.000     3.000     2.400     9.000   22.000
Reserves 31 december   90.000 116.000 119.000 122.000 113.000
Lopende toezeggingen   25.000   25.000   25.000   25.000   35.000
Totaal beschikbaar voor bijdragen 115.000 141.000 144.000 147.000 148.000
Beschikbaar voor nieuwe bijdragen   90.000 116.000 119.000 122.000 113.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0            0            0            0
Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen            0            0            0   10.000   86.000
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen   26.500     2.500     2.500     2.000   65.000
Saldo aan uitgaven/toezeggingen   26.500     2.500     2.500     8.000   21.000
Inkomsten/uitgaven lopend jaar       (107)       (108)        (41)     1.000     1.000
Overschot//tekort (…)  (26.607)    (2.608)   (2.500)     9.000   22.000

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2019
Activa 31-12-2019 31-12-2018
 
Liquide middelen
Spaarrekening 114.500,00 141.000,00
Bankrekening        274,00 114.774,00        381,00 141.381,00
Totaal activa 114.774,00 141.381,00
Passiva    

Eigen vermogen stichting
Reserves stichting   89.774,00 116.381,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   25.000,00 114.774,00   25.000,00 141.381,00
Totaal passiva
114.774,00 141.381,00

 

2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2019

 

2019
Inkomsten
 
Donaties particulieren          0,00
Donaties bedrijven          0,00
Donaties/acties scholen          0,00
Donaties instellingen          0,00
Sponsoracties          0,00
Totaal van de bijdrage-inkomsten
         0,00
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten.          0,00
Bancaire kosten      107,00
Som eigen inkomsten/last organisatie
     107,00       107,00   0,4% (van resultaat)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes   1.500,00
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen 25.000,00     
26.500,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen          0,00
Vrijval uit eerdere toezeggingen          0,00
Som uitgaven/toezeggingen 26.500,00
Totaal van de uitgaven/toezeggingen 26.500,00 99,6% (van resultaat)
Ten laste van de reserves 26.607,00 100% (van resultaat)

Jaarrekening 2020

1.1 Bericht van het bestuur

In 2020 is slechts eenmaal een beroep gedaan op een beperkte bijdrage van de stichting, welke is gehonoreerd. Nieuwe toezeggingen zijn niet gedaan.

Conform het in 2018 uitgesproken beleid is gezocht naar een mogelijke bijdrage voor werkzaamheden op het gebied van neuroblastoom. Er hebben zich geen goede kansen voorgedaan.

Hoorn, ………… 2021,

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

Do Sierkstra (penningmeester)

Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2020 2019 2018 2017 2016
Reserves 1 januari   90.000 116.000 119.000 121.400 113.000
Wijziging in reserves     3.000   26.000     3.000     2.400     9.000  
Reserves 31 december   87.000   90.000 116.000 119.000 122.000
Lopende toezeggingen   25.000   25.000   25.000   25.000   25.000  
Totaal beschikbaar voor bijdragen 112.000 115.000 141.000 144.000 147.000
Beschikbaar voor nieuwe bijdragen   87.000   90.000 116.000 119.000 122.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0            0            0            0
Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen            0            0            0            0   10.000
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen     2.500   26.500     2.500     2.500     2.000  
Saldo aan uitgaven/toezeggingen     2.500   26.500     2.500     2.500     8.000
Inkomsten/uitgaven lopend jaar      (448)       (107)       (108)        (41)     1.000  
Overschot//tekort (…)   (2.948)  (26.607)    (2.608)   (2.500)     9.000

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2020
Activa   31-12-2019
 
Liquide middelen
Spaarrekening 111.000,00 114.500,00
Bankrekening        827,00 111.827,00        274,00 114.774,00
Totaal activa 111.827,00 114.774,00
Passiva    

Eigen vermogen stichting
Reserves stichting   86.827,00   89.774,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   25.000,00     25.000,00 114.774,00
Totaal passiva
111.827,00 114.774,00

 

2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2020
2020
Inkomsten
 
Donaties particulieren          0,00
Donaties bedrijven          0,00
Donaties/acties scholen          0,00
Donaties instellingen          0,00
Sponsoracties          0,00
Totaal van de bijdrage-inkomsten
         0,00
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten.      333,00
Bancaire kosten      115,00
Som eigen inkomsten/last organisatie
     448,00       448,00   15,2% (van resultaat)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes   2.500,00
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen          0,00     
  2.500,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen          0,00
Vrijval uit eerdere toezeggingen          0,00
Som uitgaven/toezeggingen   2.500,00
Totaal van de uitgaven/toezeggingen   2.500,00   84,8% (van resultaat)
Ten laste van de reserves   2.948,00 100% (van resultaat)

Jaarrekening 2021

1.1 Bericht van het bestuur

In 2021 is geen beroep gedaan op een (beperkte) bijdrage van de stichting. Nieuwe toezeggingen zijn niet gedaan.

Conform het in 2018 uitgesproken beleid is gezocht naar een mogelijke bijdrage voor werkzaamheden op het gebied van neuroblastoom. Er hebben zich geen goede kansen voorgedaan.

Hoorn, 25 april 2022,

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

Do Sierkstra (penningmeester)

Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

2021 2020 2019 2018 2017
Reserves 1 januari   87.000   90.000 116.000 119.000 121.400
Wijziging in reserves     1.000     3.000   26.000     3.000     2.400  
Reserves 31 december   86.000   87.000   90.000 116.000 119.000
Lopende toezeggingen   25.000   25.000   25.000   25.000   25.000  
Totaal beschikbaar voor bijdragen 111.000 112.000 115.000 141.000 144.000
Beschikbaar voor nieuwe bijdragen   87.000   90.000 116.000 119.000
Uitgaven eigen kosten organisatie            0            0            0            0            0
Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen            0            0            0            0            0
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen            0     2.500   26.500     2.500     2.500  
Saldo aan uitgaven/toezeggingen            0     2.500   26.500     2.500     2.500
Inkomsten/uitgaven lopend jaar      (512)      (448)       (107)       (108)        (41)  
Overschot//tekort (…)      (512)   (2.948)  (26.607)    (2.608)   (2.500)

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2021
Activa 31-12-2021 31-12-2020
 
Liquide middelen
Spaarrekening 111.000,00 111.000,00
Bankrekening        315,00 111.315,00        827,00 111.827,00
Totaal activa 111.315,00 111.827,00
Passiva    

Eigen vermogen stichting
Reserves stichting   86.315,00   86.827,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen   25.000,00 111.315,00   25.000,00  
Totaal passiva
111.315,00 111.827,00

 

2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2021
2021
Inkomsten
 
Donaties particulieren          0,00
Donaties bedrijven          0,00
Donaties/acties scholen          0,00
Donaties instellingen          0,00
Sponsoracties          0,00
Totaal van de bijdrage-inkomsten
         0,00
Uitgaven
Uitgaven en eigen inkomsten organisatie
Kosten.      394,00
Bancaire kosten      118,00
Som eigen inkomsten/last organisatie
     512,00       512,00 100,0% (van resultaat)
Uitgaven voor doelgroepen
Directe vergoedingen kosten patiëntjes          0,00
Bijdragen diverse ANBI-stichtingen          0,00     
         0,00
Toegezegde ondersteuningsbijdragen          0,00
Vrijval uit eerdere toezeggingen          0,00
Som uitgaven/toezeggingen          0,00
Totaal van de uitgaven/toezeggingen          0,00 100,0% (van resultaat)
Ten laste van de reserves      512,00 100% (van resultaat)