Supersoof Veiling

Laatste blog

Oost west thuis best, zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens, eigen huis is goud waard. Lees verder...

Informatie Stichting Supersoof:

NAW-gegevens:
Stichting Super Soof!
Keern 142
1625 NK Hoorn

Bestuur:
Mw. A(strid) A.M. van der Sluis, voorzitster.
D(o) J. Sierkstra, penningmeester
B(arry) A. Redeker, bestuurslid

Bancaire gegevens:
bankrekening: 59.62.21.614
IBAN            : NL28ABNA0596221614
BIC               : ABNANL2A

Diverse nummers:
KvK-nummer: 56189826
RSIN             : 852012731

Contactgegevens:

D.J. Sierkstra, penningmeester
telefoon: 0229-270815  fax: 0229-213376
buros@quicknet.nl
www.supersoof.nl

Doel stichting:
Een bijdrage te leveren aan (ouders/verzorgers van) jeugdige
kankerpatiëntjes, ter bestrijding van de kosten van en samenhangend
met de behandeling in binnen- en buitenland van die kankerpatiëntjes,
voor zover deze kosten niet worden gedekt door de ziektekostenverzekeraar en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

oprichtingsdatum:
4 oktober 2012 voor notaris mr. E.E. von Wolzogen Kühr te Hoorn

ANBI-status:
Is toegekend door de belastingdienst op 23 januari 2013.

Beleidsplan Stichting Supersoof:

Doel stichting conform statuten:
Een bijdrage te leveren aan (ouders/verzorgers van) jeugdige kankerpatiëntjes, ter bestrijding van de kosten van en samenhangend met de behandeling in binnen- en buitenland van die kankerpatiëntjes, voor zover deze kosten niet worden gedekt door de ziektekosten-verzekeraar en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Toelichting:
Ieder jaar worden tussen de 20 en 30 kinderen geconfronteerd met de kankerdiagnose “neuroblastoom”. Een kankervorm met een helaas lage kans op overleving. Ongeveer 20% van de kinderen haalt na een agressieve, intensieve behandeling de streep. Om volledig schoon te zijn en ook te blijven volgt hierna nog een ongeveer 6 maanden durende behandeling in Philadelphia, Amerika. Deze behandeling is alleen toegankelijk na een succesvolle behandeling in Nederland en na een positief advies van de behandelend specialisten. De kosten voor de behandeling bedragen rond de €  600.000,00 per kind, terwijl de reis- en verblijfskosten voor kind + ouders ook nog eens tussen de €  70.000,00 en €  100.000,00 bedragen, mede afhankelijk van de duur van de behandeling. De kosten zijn een groot probleem. Als de ziektekostenverzekeraars al bereid zijn de behandeling te vergoeden blijft de post reis- en verblijfkosten vaak een onoverkomelijk probleem voor de ouders. De stichting ondersteunt de ouders door het toekennen van een bijdrage in die kosten.

Beleid stichting:
De stichting is niet zelf actief in de fondsenwerving, maar adviseert, kanaliseert en ondersteunt acties van ouders, particulieren, scholen en bedrijven bij het verzamelen van fondsen. Alle middelen worden volledig aangewend voor de doelstelling waarvoor zij zijn bijeengebracht. Toekenning vindt plaats op verzoek van ouders/verzorgers onder overlegging van betaalbewijzen van de gemaakte kosten. De stichting zelf genereert geen kosten zodat alle bijeengebracht fondsen volledig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor zij bijeen zijn gebracht. Behoudens beperkte verschillen in tijd van ontvangst en uitgave van fondsen is het beleid erop gericht alle ontvangen middelen direct aan te wenden. Vermogensvorming bij de stichting vindt niet plaats.De stichting heeft geen personeel in dienst, het bestuur is onbezoldigd en draagt haar eigen kosten. Dit vormt een extra garantie dat alle bijeengebrachte middelen ook daadwerkelijk
worden aangewend voor het doel waarvoor deze bijeen zijn gebracht.

Toelichting:
De diagnose en behandeling van deze kankervorm hebben een enorme impact op zo’n gezin, de directe omgeving (scholen, vriendengroepen, familie en leefgemeenschap). Zodra Amerika
gaat spelen wil iedereen op zijn/haar eigen manier meehelpen. Maar hoe pak je zo iets aan. De stichting is een buffer naar de media, helpt scholen en verenigingen acties op touw te zetten, zorgt voor publicatie van acties en ondersteunt mediacover en stelt haar rekening beschikbaar voor donaties en zorgt dat de fondsen worden aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bijeengebracht.     

Administratie en beheer:
De stichting verzorgt de volledige boekhouding van de ontvangsten en uitgaven en publiceert haar jaarrekening. Alle relevante gegevens worden via de website www.superoof.nl openbaar gemaakt.
De stichting maakt gebruik van een bankrekening bij een Nederlandse bank en stort tijdelijke
liquiditeitsoverschotten op een spaarrekening bij diezelfde bank.

Jaarverslag 2012:

Inhoudsopgave:
1 Rapport
1.1 Bericht van het bestuur blz. 3
1.2 samenvatting financiële verantwoording blz. 4 
1.3 financiële positie blz. 4
1.4 fiscale positie blz. 4
2 Bijlagen
2.1 Vermogensopstelling per 31/12/2012 blz. 5
2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2012 blz. 6  

1.1 Bericht van het bestuur

De reden om de stichting op te richten is feitelijk heel droevig. De ouders van Sofie hadden al het verpletterende bericht gekregen dat hun dochter een vorm van kanker had, neuroblastoom, waarvan het behandelingstraject zeer moeilijk zou zijn. Maar tijdens de behandeling kwam er nog meer slecht nieuws. Om de kans van slagen te optimaliseren zou een behandeling in Amerika noodzakelijk worden en de daaraan verbonden kosten zouden zelf moeten worden gedragen. Een bijna onmogelijke opgave voor deze ouders en alle ouders met een kindje dat aan deze verschrikkelijke ziekte lijdt.
De stichting Supersoof! is om die reden opgericht. Geld bij elkaar rapen om ouders van deze kinderen te helpen. Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven. De heemskerkse gemeenschapszin en veel steunbetuigingen vanuit geheel Nederland, van particulieren, bedrijven, scholen en vele andere onverwachte hoeken hebben ervoor gezorgd dat niet alleen Sofie maar ook andere kindjes naar Amerika kunnen gaan voor de noodzakelijke behandeling. Dit zal nodig zijn tot de behandeling ook in Nederland kan worden toegepast. Ook bij de ziektekostenverzekeraars is een knop omgegaan. De medische behandeling wordt
vergoed. Hiervoor hebben de behandelend specialisten zich ingezet. Eind 2012 was er meer dan € 230.000,00 op de bankrekening van de stichting ontvangen, terwijl nog een aantal acties gaande is. Het bestuur heeft al cheques en meldingen van opbrengsten van acties mogen ontvangen waaruit duidelijk wordt dat de kwart miljoen zal worden gehaald. En daarmee kan wellicht voor een aantal kindjes de tijd worden overbrugd tot de behandeling in Nederland een feit zal zijn.
Het bestuur bedankt een ieder en in het bijzonder alle schoolkinderen, die dit resultaat hebben helpen realiseren. Wij spreken de hoop uit dat de stichting door de ontwikkelingen op medisch gebied overbodig wordt. Hoe eerder hoe beter.    

Hoorn, 30 januari 2013

Het Bestuur:  
Astrid van der Sluis (voorzitster)
Do Sierkstra (penningmeester)
Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel.
Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen. De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

Reserves 1 januari           0
Wijziging in reserves 131.000
Reserves 31 december 131.000
Lopende toezeggingen 100.000
Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen  131.000

Uitgaven eigen kosten organisatie           0
Uitgaven/toezeggingen doelgroepen 100.000
Totaal aan uitgaven/toezeggingen 100.000
Inkomsten lopend jaar 231.000
Overschot  131.000

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen. De financiële positie is door een bijzonder positief verlopen actie goed.       

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.
Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De aanvraag voor de
ANBI-status was in 2012 nog in behandeling. Begin 2013 heeft de fiscus de ANBI-status
toegekend.

2.1 Vermogensopstelling per 31 december 2012

Activa

31-12-2012
Liquide middelen
Spaarrekening € 228.000,00                                 
Bankrekening € 2.843,05     
Totaal activa  € 230.843,05                             

31-12-2011
Liquide middelen
Spaarrekening € 0,00
Bankrekening € 0,00
Totaal activa € 0,00

Passiva

31-12-2012
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting € 130.843,05                                 
Toegezegde ondersteuningsbijdragen € 100.000,00
Totaal passiva € 230.843,05     

31-12-2011
Eigen vermogen stichting
Reserves stichting € 0,00                             
Toegezegde ondersteuningsbijdragen € 0,00
Totaal passiva € 0,00      
            

2.2 Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2012


Inkomsten:
Donaties particulieren €  77.173,96
Donaties bedrijven €  40.127,12
Donaties/acties scholen €  19.104,01
Donaties instellingen €    4.603,00
Sponsoracties €  90.295,89

Totaal van de inkomsten   € 231.303,98       100%

Uitgaven:

Uitgaven organisatie
Oprichtingskosten e.d. € 459,68
Bancaire kosten € 1,25
Som uitgaven organisatie € 460,93      0,2% (van inkomsten)

Uitgaven/toezeggingen patiëntjes:

Toezegging 1e patiëntje € 100.000,00
Toezegging 2e patiëntje € P.M
Vrijval eerdere toezeggingen € 0,00
Som uitgaven/toezeggingen € 100.000,00      43,2% (van inkomsten)

Totaal van de uitgaven /toezeggingen € 100.460,93     43,4% (van inkomsten)

Voorlopig overschot € 130.843,05     56,6% (van inkomsten)    

Jaarverslag 2013:

1.1 Bericht van het bestuur

Het jaar 2013 was een jaar van vallen en opstaan, van verdriet en geluk en weer een jaar waarin een grote groep kinderen de diagnose “neuroblastoom” kregen. Het lijkt niet op te houden. Voor enkele van die kinderen is al een beroep gedaan op de stichting, waarbij in principe hulp is toegezegd zodra Amerika definitief gaat spelen en er onvoldoende middelen zijn om zelf de kosten te dragen.

Ronduit jammer is het dat de behandeling, ondanks eerdere berichten, nog steeds niet in Nederland zelf mogelijk is. Zonder een beschuldigende vinger naar een of enkele van betrokken partijen op te heffen willen wij als bestuur alle betrokkenen oproepen te komen tot behandeling in Nederland. Want waarom die kinderen naast die afschuwelijke ziekte ook nog eens opzadelen met de Amerika-reis en de betrokken ouders extreem te belasten op financieel gebied.

Sofie, startpatiëntje van de stichting, is naar Amerika gegaan en heeft daar het gehele behandeltraject met goed gevolg doorlopen. Zij is gezond naar Nederland teruggekomen en is nu weer gelukkig een normaal kind dat met haar vriendjes en vriendinnetjes leeft alsof er niets gebeurd is. Voor andere ondersteunde kinderen kunnen we dat helaas niet altijd zeggen.

Mede door de brede steun van een groot publiek waren er voldoende middelen om in 2013 de gevraagde hulp te bieden en er is nog genoeg over om nog meer kinderen met hun ouders te ondersteunen.

Naast de directe ondersteuning heeft de stichting bijgedragen aan volgende stichtingen met een ANBI-status:

Kika-bouw (bouw nieuwe centrum voor behandeling kinderkanker), Kanjerketting (zorgen voor de kettingen die alle behandelingen zichtbaar maken die de kinderen moeten ondergaan), stichting KUBA (voor de opvang en begeleiding van kinderen/ouders in Amerika), stichting TIK (theatervoorstellingen voor de kinderen op de oncologie-afdelingen) en Cliniclowns (welbekend van de rode neuzen)   

Hoorn, 5 april 2014

Het Bestuur:   
Astrid van der Sluis (voorzitster)
Do Sierkstra (penningmeester)
Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.
De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

 

2013

2012

Reserves 1 januari

131.000

           0

Wijziging in reserves

  12.000 -/-

131.000

Reserves 31 december

119.000

131.000

Lopende toezeggingen

  36.000

100.000

Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen

119.000

131.000

Uitgaven eigen kosten organisatie

           0

           0

Bekostigd uit oude toezeggingen

  99.000

 

Uitgaven/toezeggingen doelgroepen

164.000

100.000

Saldo aan uitgaven/toezeggingen

  65.000

100.000

Inkomsten lopend jaar

  53.000

231.000

Tekort (2013) en overschot (2012)

 (12.000)

131.000


1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen. De financiële positie is door een bijzonder positief verlopen actie goed.       

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2.1

Vermogensopstelling per 31 december 2013


Activa

 

31-12-2013

 

 

 

31-12- 2012

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarrekening

154.000,00

 

 

228.000,00

 

 

Bankrekening

567,45

154.567,45

2.843,05

230.843,05

Totaal activa

 

 

154.567,45

 

 

230.843,05

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen stichting

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserves stichting

118.595,43

 

 

130.843,05

 

 

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

  35.972,02

154.567,45

100.000,00

 

230.843,05

Totaal passiva

 

 

154.567,45

 

 

230.843,05


2.2

Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2013


 

 

2013

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Donaties particulieren

  10.801,30

 

 

 

 

 

Donaties bedrijven

    5.923,36

 

 

 

 

 

Donaties/acties scholen

  15.693,35

 

 

 

 

 

Donaties instellingen

       535,00

 

 

 

 

 

Sponsoracties

  19.909,40

 

 

 

 

 

Totaal van de bijdrage-inkomsten

 

 

 

 

52.862,41

  100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven en eigen inkomsten organisatie

 

 

 

 

 

 

 

Kosten.

0,00

 

 

 

 

 

Bancaire kosten en rente-inkomsten

347,33

 

 

 

 

 

Som eigen inkomsten organisatie

 

 

347,33   

 

  0,7% (van inkomsten)

Uitgaven voor doelgroepen

 

 

 

 

 

 

 

Directe vergoedingen kosten patiëntjes

91.485,34

 

 

 

 

 

Bijdragen diverse ANBI-stichtingen

38.000,00

 

 

 

 

 

 

129.485,34

 

 

 

 

 

Verhoging toezeggingen

35.000,00

 

 

 

 

 

 

164.485,34

 

 

 

 

 

Bekostigd uit eerdere toezeggingen

99.027,98

 

 

 

 

 

Som uitgaven/toezeggingen

 

 

65.457,36

 

 

123,9% (van inkomsten)

Totaal van de uitgaven/toezeggingen

 

 

 

 

65.110,03

123,2% (van inkomsten)

Ten laste van de reserves

 

 

 

 

12.247,62

23,2% (van inkomsten)Jaarverslag 2014:

Inhoudsopgave          

1 Rapport

1.1

Bericht van het bestuur

1.2

samenvatting financiële verantwoording

 

1.3

financiële positie

1.4

fiscale positie

2 Bijlagen

2.1

Vermogensopstelling per 31/12/2014

 

2.2

Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2014

1.1 Bericht van het bestuur

In 2014 is de fondsenwerving volledig gestaakt. De veranderingen in de gezondheidszorg, de oprichting van een zeer gespecialiseerde instelling voor de behandeling van kinderen met kanker, de Maxima-kliniek, en een steeds grotere kostenbewustwording moeten er toch toe leiden dat de behandeling, welke nog steeds in Amerika plaatsvindt, naar Nederland gaat komen. Tot dat moment zijn er voldoende middelen om kinderen en hun ouders zo nodig te ondersteunen.

Naast de directe ondersteuning heeft de stichting bijgedragen aan volgende stichting met een ANBI-status.

Kanjerketting (zorgen voor de kettingen die alle behandelingen zichtbaar maken die de kinderen moeten ondergaan)

Nieuwe toezeggingen zijn gedaan voor kinderen die in het voortraject voor behandeling in Amerika zitten. De toezeggingen worden effectief als de behandeling in Amerika is gestart en de eigen middelen voor dekking van de kosten tekort schieten.

Hoorn, 30 maart 2015

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

                        Do Sierkstra (penningmeester)

                        Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

 

2014

2013

Reserves 1 januari

129.000

131.000

Wijziging in reserves

  38.000

  12.000

Reserves 31 december

  91.000

119.000

Lopende toezeggingen

  61.000

  36.000

Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen

  91.000

119.000

 

 

 

 

 

 

Uitgaven eigen kosten organisatie

           0

           0

Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen

 (10.000)

  99.000

Uitgaven/toezeggingen doelgroepen

  40.000

164.000

Saldo aan uitgaven/toezeggingen

  30.000

  65.000

Inkomsten lopend jaar

    2.000

  53.000

Tekort

 (28.000)

 (12.000)

 

 

 

1.3 financiële positie

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

1.4 fiscale positie

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

2. Jaaroverzicht

2.1

Vermogensopstelling per 31 december 2014

 

Activa

 

31-12-2014

 

 

 

31-12-2013

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarrekening

151.000,00

 

 

154.000,00

 

 

Bankrekening

       962,00

151.962,00

      567,45

154.567,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

 

151.962,00

 

 

154.567,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen stichting

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserves stichting

  90.990,00

 

 

118.595,43

 

 

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

  60.972,00

 

  35.972,02

 

154.567,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

 

151.962,00

 

 

154.567,45

2.2

Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2014

 

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Donaties particulieren

         0,00

 

 

 

 

 

Donaties bedrijven

         0,00

 

 

 

 

 

Donaties/acties scholen

         0,00

 

 

 

 

 

Donaties instellingen

         0,00

 

 

 

 

 

Sponsoracties

         0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bijdrage-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven en eigen inkomsten organisatie

 

 

 

 

 

 

 

Kosten.

         0,00

 

 

 

 

 

Bancaire kosten en rente-inkomsten

  2.395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som eigen inkomsten organisatie

 

 

  2.395,00

  2.395,00

  8,0% (van uitgaven)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven voor doelgroepen

 

 

 

 

 

 

 

Directe vergoedingen kosten patiëntjes

  2.500,00

 

 

 

 

 

Bijdragen diverse ANBI-stichtingen

  2.500,00

 

 

 

 

 

 

  5.000,00

 

 

 

 

 

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

35.000,00

 

 

 

 

 

Vrijval uit eerdere toezeggingen

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som uitgaven/toezeggingen

 

 

30.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de uitgaven/toezeggingen

 

 

 

 

30.000,00

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten laste van de reserves

 

 

 

 

27.605,00

92% (van uitgaven)

 

Jaarverslag 2015:

1.1 Bericht van het bestuur

 

Nadat in 2014 de fondsenwerving volledig is gestaakt wordt ondersteuning geboden waar financiële problemen (kunnen) ontstaan. In eerste instantie wordt daarbij uitgegaan van voorwaardelijke toezeggingen. Indien de eigen middelen en/of fondsenwerving voor kinderen ontoereikend blijken te zijn, dan zal Supersoof ondersteunen.

In de praktijk blijkt gelukkig nog steeds dat fondsenwerving voor betreffende kinderen goed gaat. Het blijft jammer dat het nodig is, terwijl een behandeling in Nederland de aangewezen weg is. Het ziet er nu echt naar uit dat de behandeling in 2016 naar Nederland komt.

 

Naast de directe ondersteuning heeft de stichting bijgedragen aan volgende stichting met een ANBI-status:

Maxima kinderziekenhuis

Nieuwe toezeggingen zijn gedaan voor kinderen die in het voortraject voor behandeling in Amerika zitten. De toezeggingen worden effectief als de behandeling in Amerika is gestart en de eigen middelen voor dekking van de kosten tekort schieten. Het blijkt in de praktijk dat de eigen fondsverwerving voor betrokken kinderen op dit moment toereikend is.

 

 

Hoorn, 25 januari 2016

 

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

                        Do Sierkstra (penningmeester)

                        Barry Redeker (bestuurslid)

1.2 samenvatting financiële verantwoording

 

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

 

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

 

 

2015

2014

2013

Reserves 1 januari

  91.000

129.000

131.000

Wijziging in reserves

  22.000

  38.000

  12.000

Reserves 31 december

113.000

  91.000

119.000

Lopende toezeggingen

  35.000

  61.000

  36.000

Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen

113.000

  91.000

119.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven eigen kosten organisatie

           0

           0

           0

Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen

  85.972

 (10.000)

  99.000

Uitgaven/toezeggingen doelgroepen

  65.000

  40.000

164.000

Saldo aan uitgaven/toezeggingen

  21.000

  30.000

  65.000

Inkomsten lopend jaar

    1.000

    2.000

  53.000

Overschot//tekort

  22.000

 (28.000)

 (12.000)

 

 

 

 

 

1.3 financiële positie

 

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de aanwezige middelen.

 

1.4 fiscale positie

 

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

 

2 Jaaroverzicht

 

2.1

Vermogensopstelling per 31 december 2015

 

 

 

 

Activa

31-12-2015

31-12-2014

 

 

Liquide middelen

Spaarrekening

148.000,00

151.000,00

Bankrekening

       212,00

148.212,00

       962,00

151.962,00

Totaal activa

148.212,00

151.962,00

Passiva

Eigen vermogen stichting

Reserves stichting

113.212,00

  90.990,00

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

  35.000,00

148.212,00

  60.972,00

 

Totaal passiva

148.212,00

151.962,00


2.2

Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2015

2015

Inkomsten

 

 

 

Donaties particulieren

         0,00

Donaties bedrijven

         0,00

Donaties/acties scholen

         0,00

Donaties instellingen

         0,00

Sponsoracties

         0,00

Totaal van de bijdrage-inkomsten

         0,00

 

Uitgaven

Uitgaven en eigen inkomsten organisatie

Kosten.

         0,00

Bancaire kosten en rente-inkomsten

  1.250,00

Som eigen inkomsten organisatie

  1.250,00

  1.250,00

  6,0% (van uitgaven)

Uitgaven voor doelgroepen

Directe vergoedingen kosten patiëntjes

         0,00

Bijdragen diverse ANBI-stichtingen

  5.000,00

  5.000,00

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

60.000,00

Vrijval uit eerdere toezeggingen

85.972,00

Som uitgaven/toezeggingen

20.972,00

Totaal van de uitgaven/toezeggingen

20.972,00

100%

Ten gunste van de reserves

22.222,00

106% (van uitgaven)

Jaarverslag 2016:

Inhoudsopgave                                                          

 

 

1 Rapport

1.1

Bericht van het bestuur

blz. 3

1.2

samenvatting financiële verantwoording

blz. 4 

1.3

financiële positie

blz. 4

1.4

fiscale positie

blz. 4

 

 

 

2 Bijlagen

 

 

 

2.1

Vermogensopstelling per 31/12/2016

blz. 5

2.2

Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2016

blz. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1.1 Bericht van het bestuur

 

In 2016 is de in 2015 gevolgde lijn voortgezet. Dus nadat in 2014 de fondsenwerving volledig is gestaakt wordt ondersteuning geboden waar financiële problemen (kunnen) ontstaan. In eerste instantie wordt daarbij uitgegaan van voorwaardelijke toezeggingen. Indien de eigen middelen en/of fondsenwerving voor kinderen ontoereikend blijken te zijn, dan zal Supersoof ondersteunen.

In de praktijk blijkt gelukkig nog steeds dat fondsenwerving voor betreffende kinderen goed gaat. Daarbij wordt steeds minder vaak een verzoek gedaan om buitenlandbehandelingen te ondersteunen.

 

In 2016 heeft dit als gevolg gehad dat er slechts een stichting met een ANBI-status daadwerkelijk een bijdrage heeft ontvangen. Helaas is een toezegging komen te vervallen door het voortijdig overlijden van het kindje.

Nieuwe toezeggingen zijn niet gedaan.  

 

 

Hoorn, februari 2017

 

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

                        Do Sierkstra (penningmeester)

                        Barry Redeker (bestuurslid)


1.2 samenvatting financiële verantwoording

 

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

 

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

 

 

2016

2015

2014

Reserves 1 januari

113.000

  91.000

129.000

Wijziging in reserves

    9.000

  22.000

  38.000

Reserves 31 december

122.000

113.000

  91.000

Lopende toezeggingen

  25.000

  35.000

  61.000

Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen

122.000

113.000

  91.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven eigen kosten organisatie

           0

           0

           0

Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen

  10.000

  86.000

 (10.000)

Uitgaven/toezeggingen doelgroepen

    2.000

  65.000

  40.000

Saldo aan uitgaven/toezeggingen

    8.000

  21.000

  30.000

Inkomsten lopend jaar

    1.000

    1.000

    2.000

Overschot//tekort (…)

    9.000

  22.000

 (28.000)

 

 

 

 

 

1.3 financiële positie

 

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de

aanwezige middelen.

 

1.4 fiscale positie

 

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

 

2 Jaaroverzicht

 

2.1

Vermogensopstelling per 31 december 2016

 

 

 

 

Activa

31-12-2016

31-12-2015

 

 

Liquide middelen

Spaarrekening

146.000,00

148.000,00

Bankrekening

       596,00

146.596,00

       212,00

148.212,00

Totaal activa

146.596,00

148.212,00

Passiva

Eigen vermogen stichting

Reserves stichting

121.596,00

113.212,00

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

  25.000,00

146.596,00

  35.000,00

148.212,00

148.000,00

Totaal passiva

146.596,00

148.212,00


2.2

Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2016

2016

Inkomsten

 

 

 

Donaties particulieren

         0,00

Donaties bedrijven

         0,00

Donaties/acties scholen

         0,00

Donaties instellingen

         0,00

Sponsoracties

         0,00

Totaal van de bijdrage-inkomsten

         0,00

 

Uitgaven

Uitgaven en eigen inkomsten organisatie

Kosten.

         0,00

Bancaire kosten en rente-inkomsten

     884,00

Som eigen inkomsten organisatie

     884,00

     884,00

 10% (van inkomsten)

Uitgaven voor doelgroepen

Directe vergoedingen kosten patiëntjes

         0,00

Bijdragen diverse ANBI-stichtingen

  2.500,00

  2.500,00

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

         0,00

Vrijval uit eerdere toezeggingen

10.000,00

Som uitgaven/toezeggingen

  7.500,00

Totaal van de uitgaven/toezeggingen

  7.500,00

  90% (van inkomsten)

Ten gunste van de reserves

  8.384,00

100% (van inkomsten)


Jaarverslag 2017:

Inhoudsopgave                                                          

 

 

1 Rapport

1.1

Bericht van het bestuur

blz. 3

1.2

samenvatting financiële verantwoording

blz. 4 

1.3

financiële positie

blz. 4

1.4

fiscale positie

blz. 4

 

 

 

2 Bijlagen

 

 

 

2.1

Vermogensopstelling per 31/12/2017

blz. 5

2.2

Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2017

blz. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1.1 Bericht van het bestuur

 

In 2017 is slechts zeer beperkt beroep gedaan op een bijdrage van de stichting. Op zich een positief teken. Behandeling van kinderen met kanker en vooral de financiering van deze behandelingen worden anders dan tot enkele jaren geleden opgevangen binnen de gezondheidszorg in Nederland.

 

In 2017 is slechts eenmaal een bijdrage verstrekt. Nieuwe toezeggingen zijn niet gedaan.  

Voor ons als bestuur van de stichting is dit aanleiding komende periode te gebruiken om een andere lijn voor de bestemming van de toevertrouwde middelen uit te zetten

 

 

Hoorn, 29 januari 2018

 

Het Bestuur:    Astrid van der Sluis (voorzitster)

                        Do Sierkstra (penningmeester)

                        Barry Redeker (bestuurslid)


1.2 samenvatting financiële verantwoording

 

De cijfermatige opstelling van dit rapport gebeurt op basis van het zogenaamde kasstelsel. Dit betekent dat uitgaven slechts worden opgenomen indien deze werkelijk zijn betaald en inkomsten indien deze werkelijk zijn ontvangen op de bankrekening. Uitzondering hierop zijn toegezegde bijdragen aan ouders/verzorgers van patiëntjes, voorzover deze nog niet zijn uitbetaald. Hiervoor is in de balans een voorziening opgenomen. Slechts de werkelijk gemaakte, aantoonbare kosten worden uitbetaald, waardoor voorzieningen kunnen vrijvallen.

 

De cijfers in een oogopslag, alle bedragen afgerond op duizenden euro’s:

 

 

2017

2016

2015

2014

Reserves 1 januari

121.400

113.000

  91.000

129.000

Wijziging in reserves

    2.400

    9.000

  22.000

  38.000

Reserves 31 december

119.000

122.000

113.000

  91.000

Lopende toezeggingen

  25.000

  25.000

  35.000

  61.000

Nog beschikbaar voor nieuwe bijdragen

119.000

122.000

113.000

  91.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven eigen kosten organisatie

           0

           0

           0

           0

Vrijval/bekostigd uit oude toezeggingen

           0

  10.000

  86.000

 (10.000)

Uitgaven/toezeggingen doelgroepen

    2.500

    2.000

  65.000

  40.000

Saldo aan uitgaven/toezeggingen

    2.500

    8.000

  21.000

  30.000

Inkomsten/uitgaven lopend jaar

       (41)

    1.000

    1.000

    2.000

Overschot//tekort (…)

  (2.500)

    9.000

  22.000

 (28.000)

 

 

 

 

 

 

1.3 financiële positie

 

De stichting kent een positieve reserve en zal haar uitgaven ook beperken tot maximaal de

aanwezige middelen.

 

1.4 fiscale positie

 

De stichting is niet btw-plichtig en is ook vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voorzover van toepassing zijn uitgaven opgenomen inclusief btw. De stichting heeft de ANBI-status en rapporteert via internet www.supersoof.nl conform de daarvoor opgelegde eisen.

 

2 Jaaroverzicht

 

2.1

Vermogensopstelling per 31 december 2017

 

 

 

 

Activa

31-12-2017

31-12-2016

 

 

Liquide middelen

Spaarrekening

143.000,00

146.000,00

Bankrekening

       989,00

143.989,00

       530,00

146.530,00

Totaal activa

143.989,00

146.530,00

Passiva

Eigen vermogen stichting

Reserves stichting

118.989,00

121.530,00

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

  25.000,00

143.989,00

  25.000,00

146.530,00

Totaal passiva

143.989,00

146.530,00


2.2

Overzicht inkomsten en uitgaven over het jaar 2017

2017

Inkomsten

 

 

 

Donaties particulieren

         0,00

Donaties bedrijven

         0,00

Donaties/acties scholen

         0,00

Donaties instellingen

         0,00

Sponsoracties

         0,00

Totaal van de bijdrage-inkomsten

         0,00

 

Uitgaven

Uitgaven en eigen inkomsten organisatie

Kosten.

         0,00

Bancaire kosten en rente-inkomsten

      (41,00)

Som eigen inkomsten/last organisatie

     (41,00)

       (41,00)

     2% (van resultaat)

Uitgaven voor doelgroepen

Directe vergoedingen kosten patiëntjes

  2.500,00

Bijdragen diverse ANBI-stichtingen

         0,00

  2.500,00

Toegezegde ondersteuningsbijdragen

         0,00

Vrijval uit eerdere toezeggingen

         0,00

Som uitgaven/toezeggingen

  2.500,00

Totaal van de uitgaven/toezeggingen

  2.500,00

  98% (van resultaat)

Ten laste van de reserves

  2.541,00

100% (van resultaat)

 


Sitefinity Web Content Management